OBCHODNÍ PODMÍNKY

Název subjektu: EURO – MOBILNÍDOMY s. r. o. IČ: 29381479 Sídlo: Pivovarská 30,756 61 Rožnov pod Radhoštěm Spisová značka: C 37699 vedená u Krajského soudu v Ostravě   pro prodej zboží prostřednictvím webu umístěného na internetové adrese www.euro-mobilnidomy.cz, www.euro-mobilnedomy.sk a prodejních centrech umístěných na adrese Skotnice 114, Skotnice 742 59 a Hlubčická 50a, Krnov 794 01. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“)  EURO – MOBILNÍDOMY s. r. o. (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím webových stránek a prodejních center prodávajícího. Webové stránky jsou prodávajícím provozovány na internetových adresách www.euro-mobilnidomy.cz, www.euro-mobilnedomy.sk (dále jen „webové stránky“). Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit předmět koupě od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 • Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 • Veškerá prezentace předmětu koupě umístěná ve webovém rozhraní webových stránek je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto předmětu koupě. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
 • Webové rozhraní webových stránek obsahuje informace o předmětu koupě, a to včetně uvedení cen jednotlivého předmětu koupě. Ceny předmětu koupě jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny předmětu koupě zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 • Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká na základě kupní smlouvy.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
  CENA PŘEDMĚTU KOUPĚ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
 • Cenu předmětu koupě a případné náklady spojené s jeho dodáním dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
v hotovosti na kterékoliv z prodejních center prodávajícího bezhotovostně převodem na účet prodávajícího dle kupní smlouvy (dále jen „účet prodávajícího“);
 • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a fyzicky poskytne v tištěné formě na požádání.
PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 • Smluvní strany se dohodly, že k předání Předmětu koupě dojde na adrese, kterou určil Kupující jako adresu dodávky. Kupující se zavazuje zajistit na adrese dodávky techniku (jeřáb) pro vyložení Předmětu koupě dle písemných dispozic prodávajícího a zpřístupnění svého pozemku nebo blízkého místa, které si určí pro vykládku včetně přípravy a určení přístupových cest pro příjezd transportního vozidla a dostatek manipulačního prostoru pro vykládku. Prodávající se zavazuje zajistit techniku pro nakládku v místě svého prodejního centra a transportní vozidlo pro dopravu na adresu dodávky. Smluvní strany se výslovně dohodly, že za naložení, přepravu a složení předmětu koupě na místo určení odpovídá Prodávající. Smluvní strany se dále dohodly, že odvoz a složení předmětu koupě na místo určení bude s ohledem na bezpečnost a příjezd na místo určení vzájemně prodávajícím a kupujícím odsouhlaseno. Kupující se zavazuje řádně a bezpečně zajistit přístupovou cestu pro vykládku v místě určení s ohledem na hmotnost předmětu koupě a transportní techniky. V případě, že bude prodávajícím shledáno, že příjezdová cesta na místo určení není vhodná, tak je oprávněn předmět koupě složit na nejbližší možné bezpečné možné místo vykládky, které si účastníci vzájemně dohodnou. Po tomto složení si kupující na vlastní náklady a po odpadnutí nevhodné překážky převozu na místo samé přeloží předmět koupě.
NEBEZPEČÍ ŠKODY, NEBEZPEČÍ NAHODILÉ ZKÁZY A NAHODILÉHO ZHORŠENÍ
 • Nebezpečí škody, nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení Předmětu koupě přechází na Kupujícího okamžikem převzetí Předmětu koupě od Prodávajícího.
DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 • Kupující nabývá vlastnictví k předmětu koupě zaplacením celé kupní ceny.
 • Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 • Prodávající je oprávněn k prodeji předmětu koupě na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 • Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout plnění spočívající v dodávce objednaného předmětu koupě a služeb v případě pochybností o solventnosti Kupujícího. V případě pochybností o solventnosti Kupujícího je Prodávající oprávněn požadovat platbu předem nebo platbu v hotovosti.
 • Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout plnění spočívající v dodávce objednaného předmětu koupě a služeb i v případě, kdy je Kupující v prodlení se splatností Faktury za dříve dodané zboží.
OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 • Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení (EU) 2016/679.
 • Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, adresa vyložení předmětu koupě (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
 • Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.
 • Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 • Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
 • Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
 • Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.
 • Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 • Veškeré podrobnosti vztahu a podmínek jsou uvedeny v kupní smlouvě.
 • Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování EURO-MOBILNÍDOMY s. r. o., Pivovarská 30, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm.
MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU  
 1.  Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@euro-mobilnidomy.cz
 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs
 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.